Κ.Ε.Π.

 

 

www.kep.gov.gr

 


Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Πτολεμαΐδας

 
●  Αποστολές του Κ.Ε.Π. είναι ●  Στο Κ.Ε.Π. ο πολίτης μπορεί
●  Το Κ.Ε.Π. ●  Επιπλέον στο Κ.Ε.Π.

Το γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή,
8:00 - 14:30
(όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΠ),
14:30 - 20:00 (μόνο παραλαβή αιτημάτων).
 


 

 

Αποστολές του Κ.Ε.Π. είναι


Αποστολές του Κ.Ε.Π. είναι


 

Η παροχή διοικητικών πληροφοριών, καθώς το Κ.Ε.Π. ενημερώνει τους πολίτες για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, χρησιμοποιώντας την κεντρική βάση πληροφοριακών δεδομένων του ΥΠΕΣΒΑ.
   

Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
   

Η άμεση διεκπεραίωση απλών υποθέσεων πολιτών και η επιτόπου παράδοση σε αυτούς, βασικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων.

 

 

 

 

Το Κ.Ε.Π.


Το Κ.Ε.Π.


 

Συμπληρώνει τις αιτήσεις των πολιτών σε συνεργασία με αυτούς.
   

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
   

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο
   

Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης της υπόθεσης και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο πολίτη το τελικό διοικητικό έγγραφο ή το αποστέλλει στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
   

Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
   
   
   

 

 

 

Στο Κ.Ε.Π. ο πολίτης μπορεί


Στο Κ.Ε.Π. ο πολίτης μπορεί


 

Να ενημερωθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Ο πολίτης λαμβάνει την πληροφόρηση που αναζητά είτε είναι στην πρώτη επαφή όταν πρόκειται για απλά ζητήματα είτε σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία όταν το ερώτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνηση από το Κ.Ε.Π.
   

Να προμηθευτεί τα κατάλληλα έντυπα αιτήσεων, ανάλογα με την διοικητική διαδικασία για την οποία ενδιαφέρεται.
 
   

Να καταθέσει αίτηση για την διεκπεραίωση υπόθεσής το, τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης
   

Να παραλάβει διοικητικά έγγραφα αυτοπροσώπως ή να ζητήσει να του αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσει, με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή του κόστους αποστολής
   

Να υποβάλει παράπονα για περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αλλά και προτάσεις για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
   
   
   

 

 

 

Επιπλέον στο Κ.Ε.Π.


Επιπλέον στο Κ.Ε.Π. οι πολίτες μπορούν άμεσα να


 

επικυρώνουν διοικητικά έγγραφα
   

θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής
   

προμηθεύονται παράβολά, υπεύθυνες δηλώσεις, κ.λ.π.
   

παραλαμβάνουν το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
   

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας".

 

Site map

© www.ptolemaida.gr