Διεύθυνση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

2.1. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα
2.2. Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και χορήγησης αδειών
2.3. Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης

Accessibility
Κλείσιμο