Οι Υπηρεσίες

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1.1. Γενικός Γραμματέας
1.2. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
1.3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
1.4. Γραφείο Διαφάνειας, Διαβούλευσης και πληροφόρησης πολιτών
1.5. Νομική Υπηρεσία
1.6. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών
1.7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
1.8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1.8.1. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1.8.2. Τμήμα Αστυνόμευσης

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα
2.2. Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και χορήγησης αδειών
2.3. Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3.1. Τμήμα Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας ζωής
3.2. Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
3.3. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3.4. Τμήμα συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων
3.5. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
4.2. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
4.3. Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Επιτροπών και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ
5.2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
5.3. Τμήμα Διοίκησης , Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.1. Τμήμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης
6.2. Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.1. Τμήμα Συγκοινωνιακών, κτιριακών υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών Έργων
7.2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
7.3. Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

8.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
8.2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

9. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9.1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ
9.1.3. Γραφείο ΚΕΠ
9.1.4. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.1.5. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.1.6. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.1.7. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
9.2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ
9.2.1. Γραφείο ΚΕΠ
9.2.2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.2.3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.2.4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.2.5. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
9.3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.3.1. Γραφείο ΚΕΠ
9.3.2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.3.3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.3.4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.3.5. Γραφείο Οικονομικών
9.4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗ
9.4.1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Accessibility
Κλείσιμο