ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

(2014-2019)

Τακτικά μέλη

Πρόεδρος : Σάββας Ζαμανίδης
Αντιπρόεδρος : Παρασκευή Βρυζίδου
Μέλη : Ιωάννης Αριστερίδης
Κων/νος πολυχρονίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Κων/νος Σερσέμης
Γεώργιος Χαιτίδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Γεώργιος Καραίσκος

Αναπληρωματικά μέλη

Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Κύρκα Μαρία
Μίχος Κωνσταντίνος ( της μειοψηφίας )
Τσολακίδης Ισαάκ ( της μειοψηφίας )

Accessibility
Κλείσιμο