Διαβούλευση Φορέων για τον κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας

Διαβούλευση Πολιτών για τον κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας
August 6, 2020
Διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Εορδαίας – Στάδιο Α’
April 12, 2021

Διαβούλευση Φορέων για τον κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας

Ημερομηνία λήξης 11/9/2020

Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση ο Δήμος Εορδαίας  δημοσιεύει το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον    «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας »  όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ.αριθμ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής , προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και δημότες.

Η    διάρκεια    της   Δημόσιας  Διαβούλευσης  είναι  από  Παρασκευή  07 Αυγούστου  2020     μέχρι     Παρασκευή   11 Σεπτεμβρίου  2020.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Παρασκευή 11  Σεπτεμβρίου  2020  και ώρα 12.00

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται :

Στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Με  ταχυδρομείο :  25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα –Δημαρχείο – Γραφείο 10 –ΤΚ 50200

Στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : denptol@ptolemaida.gr

 

  Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Εορδαίας  απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα,  μόνο  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη διεύθυνση:

manou@0864.syzefxis.gov.gr

Ο Δήμος  Εορδαίας προσβλέπει στον θεσμό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ( Γραμματεία Συμβούλιου: κα Στενημαχαλή Δέσποινα  τηλ. 2463350151 και   Γραφείο Λαϊκών Αγορών : κα  Μάνου Βασιλική . τηλ. 2463022857 ).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Accessibility
Κλείσιμο