Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2020 -Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2020 – Καθορισμός τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή των περίπτερων για το έτος 2020.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2020 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 και ορισμός υπολόγων.

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2020 – Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2020.

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020.

[…]
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2020 – Διαγραφές ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο