Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας»

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών – κατακύρωσης) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019 , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου, εξειδίκευση της πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 20/2020 – Συμβιβασμός ή μη δια της αποδοχής της υπ’αριθμ κατ. 88966/15-10-2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 19/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 18/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο