Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2020 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2020.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2020 – Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2020 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστοπετρας Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 29/2017, προϋπολογισμού 240.000,00 ευρω.

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας».

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 27/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών»

[…]
September 24, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 26/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο