Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου», Αναδόχου Κ. Νταγκουμάς &ΣΙΑ Ε.Ε.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2020 – Λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χώρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 2/2020 ΑΔΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ, με θεμα: « Υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020».

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», αρ. μελ. 26/2016.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2020 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2020-2021» , προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο