Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ».

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2020 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2020 – Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑΔΑ Α και Β).

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρμογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2020 – Τροποποίηση εν μέρει της 31/2020 ΑΟΕ, ορισμός νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο