Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 21/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 30/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2020 – Εξέταση της υπ’αριθμ. 2206/30-1-2020 αίτησης του Δημοκράτη Θεοδοσιάδη και λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2020 – Έγκριση της 9/2020 ΑΔΣ “2η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020” του ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2020 – Έγκριση της 10/2020 ΑΔΣ ” Απολογισμού οικονομικού έτους 2019″ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2020 – Έγκριση της 6-2020 ΑΔΣ “1η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε” Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 71/2020 – Λογιστική τακτοποίηση του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου, ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 54/2020 ΑΟΕ

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικης δαπάνης:30.823,45 Ευρώ (με ΦΠΑ) , Αρ. Μελ.: 21/2017

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο