Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2020 – Έγκριση της 21/2020 ΑΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019».

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2020 – Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2020 – Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας –τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης ανάθεσης συμβάσεων για προμήθειες υλικών, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ορισμός αναδόχων.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2020 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων της διαπραγμάτευσης, ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών .

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2020 – Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας .

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2020 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο