Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μελέτης 7/2019. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας (κτίριο ΙΕΚ)»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2020 – Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2020 – Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση πάγιων δαπανών του.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση της συνδρομής στην Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση «Νομοτέλεια».

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημότη για διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο