Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2020 – Έγκριση ή μη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, ΟΜΑΔΑ Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2020 – Αποδοχή δωρεά ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας του Δ. Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)» , αριθμ. μελ 23/2017.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας » , αριθμ μελ. 14/2017, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο