Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων», αρ. μελ. 22/2017.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2020 – Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο 1587/14-05-2020

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «www.4412.gr» .

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2020 – Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2020 – Αντικατάσταση-απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πενταβρύσου και έγκριση των γενομένων δαπανών.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για την δημιουργία ιστοσελίδας για το δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο