Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης», αρ. μελ. 14/2019.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση κατά την συζήτηση της με αριθμ. γεν. κατ. 48365/2020 και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Εορδαίας, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2020 – Ακύρωση εν μέρει την 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή της 1030/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε 200/2020 – Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας»

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2020 – Έγκριση ή μη της 10ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλειστού φορτηγού (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο