Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου», αριθμ μελ. 24/2018 , προϋπολογισμού 40.322,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2020 – Έγκριση της 36/2020 απόφαση της ΚΕΔΕ

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 128.340,00€ με το Φ.ΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2020 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021», αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 78.062,94 ευρω.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2020.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2020 – Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή εγκατάστασης εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2020 – Ακύρωση της υπ’αριθμ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της με αρ.19/2020 μελέτης και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας» . Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2020 – Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο