Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 233/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 230/2020 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: « Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα», αρ. μελ. 15/2017

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 229/2020 – Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 228/2020 – Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής έργων.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 227/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 226/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 46/2020 ΑΔΣ «5Η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 225/2020 – Έγκριση γενομενων δαπανών μετακίνησης αιρετών.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 224/2020 – Έγκριση γενομενων δαπανών μετακίνησης αιρετών.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο