Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2020 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου , ορισμός αναδόχου.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2020 – Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2020 – Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 223/2020 ΑΟΕ. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2020 – Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομανου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο: « integRatEd Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» – “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο