Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 263/2020 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 2/2020, προϋπολογισμού 74.374,46 ευρώ.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 261/2020 – Έγκριση ή μη της 43/2020 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 260/2020 – Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάς, παραχώρηση τεσσάρων οχημάτων από τη ΔΕΗ

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2020 – Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2020 – Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 257/2020 – Έγκριση της με αριθμ. : 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας», και υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για κατάθεση κύριας παρέμβασης, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας, ενωπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, σχετ με την (αρ. κατ. ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 255/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικοί Συμβούλου για παράσταση σε δίκη προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 254/2020 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 240.000,00 €, αρ. μελ. 29/2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο