Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 283/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2020 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2020 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισμού 103.169,96 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 279/2020 – Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 278/2020 – Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 277/2020 – Κατάρτιση των όρων φανερής , προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 276/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 274/2020 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο