Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2021 – Έγκριση εκτέλεσης Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2021 – Έγκριση παράτασης μίσθωσης στεγασμένης αποθήκης στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2021- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικoνομικό Έτους 2021 ( 26/2021 )

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2014 ΑΕΠΟ του έργου Αιλοκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας , Νάουσας και Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 4685/20.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2021 – Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ που αφορά την αύξηση ωραρίου κατά μία (1) ώρα των απασχολούμενων καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 1/2021 – Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία « ΒΟΡΕΑΣ » του Δήμου Εορδαίας

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2020 – Έγκριση ή μη της 11ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» .

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » – ματαίωση ή μη της διαδικασίας.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 290/2020 – Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2020.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο