Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2021 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2021 – Έγκριση της υπ’αριθμ 49/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2021».

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021».

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2021 – Έγκριση της με αρ. 10/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και των τευχών των δράσεων της δημοσιότητας, με τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στην με Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που εξέδωσε η ΕΥΔ της ΠΔΜ.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός οριστικού αναδόχου.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 27/2005.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 18/2021 – Παραχώρηση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου (νεκροφόρα) στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Αρδάσσης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο