Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 19/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 18/2021 – Ακύρωση της 241-2020 ΑΟΕ. Έγκριση εκ νέου του Ισολογισμού – Απολογισμού χρήσεως 2019 του κληροδοτήματος Δημ Γ. Τσιρου

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2021 – Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 11/2013.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 1/2019.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2021 – Διενέργεια κλήρωσης και έγκριση αποτελέσματος αυτής για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας “Μηχανημάτων έργου (Ένας φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο