Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 14, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 7/2021 – Γνωμοδότηση της Κοινότητας Πτολεμαΐδας σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα.

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2021 – Τρόποι στήριξης Συλλόγων Κοινότητας Πτολεμαΐδας, λόγο πανδημίας (Covid 19)

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 5/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας Πτολεμαΐδας ενόψει εκδηλώσεων “Ελλάδα 20221”

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 4/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Πτολεμαϊδας, λόγο πανδημίας (Covid 19)

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 3/2021 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξωραϊσμό και αναπλάσεις Κοιμητηρίων Κοινότητας Πτολεμαϊδας

[…]
March 29, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 2/2021 – Μέτρα Πολιτικής Προστασίας στο φερόμενο χώρο προσωρινής ημιδιαμονής Ρομά στην Κοινότητα Πτολεμαϊδας

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’ εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 20/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο