Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 342/2021 – Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 341/2021 – Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2022.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 340/2021 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 339/2021 – Αποδοχή χορηγίας από την ΔΕΗ Α.Ε. για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2021.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 338/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 337/2021 -Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 336/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας».

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 335/2021 – Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 731,125 στρ αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ερμακιάς.

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 334/2021 – Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης «Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του προσώπων, Ομάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα».

[…]
February 3, 2022

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 333/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 133108 για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο