Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2021 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής στην Δ/νση Περιβάλλοντος

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2021 – Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου – εξειδίκευση πίστωσης

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2021 – α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 29.059,62 ευρώ, αρ. μελ. 17/2016.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2021 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο