Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 1/2021 , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2021 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Έργου, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 89.000,00€, αρ. μελ. 6/2014.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 365.000,00€, αρ. μελ. 15/2019.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2021 – Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών στον Δήμο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας » «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου» ,αρ μελ 24/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2021 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ . (ορισμός προσωρινού αναδόχου)

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2021 – Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο