Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2021 – Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2021 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2021 – Έγκριση ή μη της 18/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας (επαναληπτικού διαγωνισμού) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021» για τις ομάδες 3,4,5,6, & 7

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ, αρ. μελέτης 6/2020.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Συντήρηση 4/θέσιου δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας» συνολικής δαπάνης 52.330,13 ευρώ (με ΦΠΑ) αρ. μελ. 12/2018.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου», αρ. μελ. 6/2018.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 6/2019, προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο