Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2021 – Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2021 – Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2022.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή σύμβασης το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2021 – Έγκριση ή μη της με αρ.: 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Εορδαίας» και β)έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2021 – Έγκριση ή μη της με αρ.: 2/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φορτωτή-Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β)έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2021 – Έγκριση ή μη της 32/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί « 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο