Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 3/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 2/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο « Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ συντήρηση χώρων υγιεινής αποκατάσταση φθορών & ελαιοχρωματισμοί γηπέδου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 1/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 107/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας για την εκποίηση του λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 106/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την:«Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και πίνακα αποτελεσμάτων για το κλειστό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 105/2016 – Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τονερ- μελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας, ψήφιση της σχετικής πίστωσης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 104/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την: « Προμήθεια γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισμός αναδόχου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 103/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας, για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 102/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) , ορισμός αναδόχου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 101/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «18ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο