Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 12/2016 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην πρώην Δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 13/2016 – Λήψη απόφασης για την διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 11/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Πόλεως Πτολεμαΐδας » και « Συντήρηση διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποίας Από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 10/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Περδίκκα και Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ >Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 9/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 8/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 7/2016 – Επιχορήγηση του Δήμου Εορδαίας στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του για το έτος 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 6/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 5/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Εσωτερικά δίκτυα Ύδρευσης Νέου Κομάνου ‘’ στην πρόσκληση 5 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 4/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Εσωτερικά δίκτυα Αποχέτευσης Νέου Κομάνου ‘’ στην πρόσκληση 7 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο