Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 73/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου και β) Ηλεκτροφωτισμός Δρόμων Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 72/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας.»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 71/2016 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α Τριμήνου 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 70/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ύστερα από την υπ΄ αρίθμ. 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου, οικονομικού έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 69/2016 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 68/2016 – Ανακατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ( πρώην ΣΑΤΑ ) ετών 2014-2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 67/2016 – Αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών επιχειρήσεων – ΝΠΔΔ και επιτροπών

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 66/2016 – Πρόσληψη προσωπικού ( Δίμηνης σύμβασης ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου

[…]
July 19, 2016

Αριθμός Απόφασης – 61/2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 65/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο