Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2021 – Έγκριση ή μη ένταξης νέας πράξης με τίτλο: « Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016».

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2021 – Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών για την τακτοποίηση του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας των αδέσποτων σκύλων , του δημοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2021 – Παραχώρηση για διαχείριση και εκμετάλλευση από την ΚΕΔΕ της ιστοσελίδας www.petarisma.gr του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας για 1 έτος.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2021 – Έγκριση ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την αποδοχή ποσού δωρεάς από τον TAP AG.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2021 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» , προϋπολογισμού 124.126,48€.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2021 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας », της πράξης με τίτλο :Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & Προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος». (ορισμός προσωρινών αναδόχων)

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού και σάρωσης οδών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών προστασίας.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας λόγω μη επάρκειας του προσωπικού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο