Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 153/2016 – Διεκδίκηση : Ο Δήμος Εορδαίας να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακή ενότητα

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 152/2016 – Αποδοχή ποσού 54.237,24 από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο – τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 151/2016 – Αποδοχή ένταξης έργων ΕΑΠ α) Συντήρηση διαμόρφωση Αγροτικής Οδοποίιας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί ) και β) Συντήρηση – Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας ( από γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως δρόμο Μεκαδονικού τάφου Σπηλιάς ) – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 150/2016 – Εξειδίκευση και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 149/2016 – Εξειδίκευση και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 148/2016 – Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 147/2016 – Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 146/2016 – Διεκδίκηση της συνέχισης λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 145/2016 – Έγκριση Σχεδίου Δράσης Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Εορδαίας 2016-2019.

[…]
September 21, 2016

Αρ. Απόφασης 144/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου σχετικά με την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στον Οικισμό Καρδιάς 47 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο