Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 281/2016 – Αναβολή της έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 280/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 279/2016 – Εγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 278/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Εορδαίας »

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 277/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 276/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 3, 2016

Αρ .Απόφασης 275/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ερμακιάς

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 274/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ » .

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού ̟πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υ̟ποβολής ̟πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανά̟πλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανά̟πλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ στην ̟πρόσκληση 26 της Ειδικής Υ̟πηρεσίας Διαχείρισης του Ε̟πιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟περιφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 7« Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των ̟προβλημάτων σε βασικές υ̟ποδομές δικτύων» ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟πτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο