Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 263/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας‘’ στην πρόσκληση 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 11 « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 11.1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας”

[…]
November 14, 2016

Αρ. Απόφασης 261/2016 – Έγκριση απολογισμού Ισολογισμού οικ. Έτους 2015

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016- Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 295/2016 – Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 288/2016 – Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 284/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση επικεράμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαίδας »

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 283/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Στερέωση – Συντήρηση Αρχοντικού ΧΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ στην ΤΚ Βλάστης

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 282/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο