Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 310/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 307/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 17/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας σχετικά με την παραχώρηση του 1ου Δημ. Σχολείου στο Δήμο για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 186/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια « «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 185/2016 – Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 184/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 183/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 182/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 181/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαiδας » , ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.060,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 180/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 6η και 7η θέση), του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας».

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 179/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο