Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 194/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών & τεχνικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 192/2016 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη πολυετών δαπανών.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 749,40 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 190/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 189/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 188/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου. Ανάθεση επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 172/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών: «Επισκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Βλαστης» , προϋπολογισμού 5.512,17 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 363/2016 – Λήψη απόφασης για υπογραφή επισυναπτόμενης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ( escrow account ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου .

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 362/2016 – Εγκριση της υπ’αριθ. 92/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο