Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 4/2017 – Ψήφιση πολυετών δαπανών από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 3/2017 – Έγκριση και επαναψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 2/2017 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και ορισμός υπολόγων.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 1/2017 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 17/2017- Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Ψήφιση πιστώσεων που προέκυψαν μετά την υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 15/2017 – Έγκριση δαπανών παρελθόντων Οικ. Ετών από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2017.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 14/2017 – Ψήφιση πίστωσης ετήσιων δαπανών έτους 2017

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 13/2017 – Επαναψήφιση πιστώσεων για δημόσιες σχέσεις

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 12/2017 – Προγραμματισμός πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο