Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 18/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,11 ευρώ, από τον ΚΑ 10.8111.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης της υπερωριακής απασχόλησης από 1-1-2016 έως 31-12-2016, υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 17/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη της 194/2016 ΑΟΕ

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 15/2017 – Ψήφιση πιστώσεων για την δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου περί υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2017, από τον Κ.Α 00.6463.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 14/2017- Ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξόδων επιδόσεων αγωγών από δικαστικούς επιμελητές και εξόδων εγγραφής στο Κτηματολογικό γραφείο Πτολεμαΐδας και στο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 13/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων μελετών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 12/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» 2014ΕΠ541, λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 8/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 7/2017 – Ψήφιση πιστώσεων ετήσιων δαπανών από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 6/2017 – ΄Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων & αιρετών, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2016 καθώς και αμοιβές και δαπάνες προσωπικού.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 5/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 , για προμήθειες & υπηρεσίες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2016 καθώς και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο