Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 7/2015.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 25/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την μείωση τιμολογίου στον 3ο λογαριασμό Τηλεθέρμανσης

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 23/2017 – Θετική Γνωμοδότηση σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τον αναδασμό αγροκτήματος Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2016 Απόφασης ΤΚ Ασβεστόπετρας περί ακύρωσης των συμβάσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 30/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών συντηρήσεων δημοτικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα υπό δημοπράτηση έργα του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 9/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 75.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0123 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας» ΣΑΕΠ541, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 203/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

[…]
Accessibility
Κλείσιμο