Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 42/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ μελ 12/2016, προϋπολογισμού 30.881,66, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 35/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου κέντρου Κοινότητας», αρ. μελέτης 2/2017, προϋπολογισμού 7.228,06 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης και ορισμός αναδόχου.

[…]
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 32/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας για το σχολικό έτος 2016-2017»

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 54/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 51/2017 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 41/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 89/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και παράσταση αυτού για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε δικάσιμο προσδιορισθεί να εκδικαστεί ή αναβληθεί.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 40/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 39/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στην μετ΄αναβολή συζήτηση της υπόθεσης στις 15/6/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 38/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΣΤ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην μετ΄αναβολή συζήτηση της υπόθεσης στις 29/5/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 37/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 483,75 ευρώ από τον ΚΑ 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών αιρετών παρελθόντων οικονομικών ετών.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο