Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2017 – Λήψη απόφασης για την ένσταση της εταιρίας Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ κατά της υπ’αριθμ 75/2017 ΑΟΕ, σχετικής με την έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ)» προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ, αριθμ μελ 14/2016 από πιστώσεις ΣΑΕΠ541.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ΄αρίθμ 13/17 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Π.Ε. Κοζάνης και εξουσιοδότησή του για παράσταση στην δικάσιμο που θα προσδιορισθεί η συζήτηση της ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ .

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αρ μελ 10/2017, προϋπολογισμού 347.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικκα», αρ μελ 13/2016, προϋπολογισμού 18.130,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Διάσωσης- Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» με αριθμό μελέτης 48/2009.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2017 – Επανεξέταση επιβολής προστίμου του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 197/2017 – Λήψη απόφασης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2017 – Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο