Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2017 μέχρι και 30-8-2017, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2017μέχρι και 6-8-2017 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018», ψήφιση πίστωσης ύψους 122.760,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2017.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2016»

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης 119/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθμ 30/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και εξουσιοδότησή του για παράσταση στην δικάσιμο που θα προσδιορισθεί η συζήτηση της ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο.

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2017 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541

[…]
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 114/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας», αριθμ μελ 20/2016, προϋπολογισμού 36.200,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο