Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας », αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ).

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2017 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2016 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2017 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2017 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2017 – Έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της προσφυγής που υποβλήθηκε κατά της υπ’αριθμ 121/2017 ΑΟΕ .

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελέτης 11/2017, προϋπολογισμού 5.633,77 ευρώ, ορισμός αναδόχου

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 16-9-2017 μέχρι και 20-9-2017 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2017 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο