Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », αρ μελέτης 13/2016 με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2017 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής), για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2017 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2017 – Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιάς », προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2017 – Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πανελλήνιο σύλλογο προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ « Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο