Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2017 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 18/2017, προϋπολογισμού 5.106,25 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ Ολυμπιάδας», αρ μελ 17/2017, προϋπολογισμού 51.600,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2017 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφορου Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2016, προϋπολογισμού 11.702,20, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2017 – Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών – Έγκριση δαπάνης αποβιώσαντος τέως Δημάρχου .

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2017 – Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου του Δήμου Πτολεμαΐδας Κωνσταντίνου Μαυρομάτη .

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2017 – Αποφασίσθηκε η διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/2017 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 22/2011.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2017 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21/2013.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο