Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 302/2017 – Τροποποίηση των υπ’ αριθ. τις 271/2016, την 210 & 211/2017 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης έργων από πρόχειρο διαγωνισμό σε απ’ ευθείας ανάθεση.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση παροχής έκπτωσης στα τιμολόγια των Σχολικών Κτιρίων Α/βάθμις και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2017 – Έγκριση ισολογισμού – Απολογισμού οικ. Έτους 2016

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2017 – Μετονομασία της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης σε Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας και τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής που ορίσθηκε με την 73/2017 ΑΔΣ

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2017 – Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2017 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2017 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο