Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 348/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 347/2017 – Αναδρομική καταβολή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου μας.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2017 – Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – CATERING»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2017 – Αποδοχή μεταβίβασης της περιουσίας του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας και Παραχώρηση κατά χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Υπ. ΕΣ/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/πυροσβεστικό σώμα

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2017 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας ( ΟΕΥ)

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2017 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 για την ένταξη έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ », Δράση: 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» του ΠΑΑ 2014- 2020, του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας»

[…]
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 338/2017 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
Accessibility
Κλείσιμο